Prohlášení o zdravotní způsobilosti

Je nutné vyplnit!
Je nutné vyplnit!

TC R.A.K., z.s. - 8030

Je nutné vyplnit!

Adresa bydliště

Je nutné vyplnit!
Je nutné vyplnit!
Je nutné vyplnit!

„Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž tréninků a soutěží tanečního sportu bez nebezpečí poškození svého zdraví.“

Zákonný zástupce

V případě osob starších 18-ti let se může shodovat s údaji tanečníka

Je nutné vyplnit!
Je nutné vyplnit!
Vyplňte telefon včetně předvolby!
Je nutné vyplnit!

Prohlášení o zdravotní způsobilosti – výňatek z vnitřních předpisů CDO

  1. Každý tanečník je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti k provozování tanečního sportu. U nezletilých tanečníků má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
  2. V případě zdravotní způsobilosti k provozování tanečního sportu je tanečník (u nezletilých za něj jeho zákonný zástupce) povinen vlastnoručně podepsat „Prohlášení o zdravotní způsobilosti“ následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž tréninků a soutěží tanečního sportu bez nebezpečí poškození svého zdraví.“ Toto prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok.
  3. Prohlášení o zdravotní způsobilosti dle předchozího odstavce lze nahradit přímo příslušným platným lékařským posudkem.
  4. Zákonný zástupci jsou povinny kontrolovat platnost prohlášení o zdravotní způsobilosti, popř. lékařských posudků svých tanečníků
    - Výkonnostní sportovec - před registrací v kolektivu (v CDO u členů bez kol. přísl.), před startem na soutěži CDO a během přípravy na ni,
    - Vrcholový sportovec - před zařazením do přípravy státní sportovní reprezentace organizované CDO i během ní.
Potvrďte souhlas!