Přihláška

Pole označení hvězdičkou jsou povinná.

Základní údaje člena

Kontaktní informace nového člena


Tuto kolonku je nutné vyplnit!
Tuto kolonku je nutné vyplnit!
Vyberte jednu z možností!
Vyberte jednu z možností!
Vyplňte rodné číslo ve správném tvaru.
Vyplňte datum narození ve správném tvaru.
Adresa trvalého bydliště
Tuto kolonku je nutné vyplnit!
Tuto kolonku je nutné vyplnit!
Tuto kolonku je nutné vyplnit bez mezer!
Korespondenční adresa

Vyplňte pouze pokud se liší od trvalé adresy.

Kontaktní informace/údaje zákonného zástupce

Je nutné vyplnit minimálně primární kontakt.


Primární kontakt

Kontakt na osobu, kterou budeme v případě potřeby kontaktovat jako první.

Tuto kolonku je nutné vyplnit!
Tuto kolonku je nutné vyplnit!
Tuto kolonku je nutné vyplnit ve správném tvaru bez mezer! (např. +420603603603)
kontrola správnosti zadaného čísla
Telefonní čísla se musí shodovat!
Tuto kolonku je nutné vyplnit ve správném tvaru!
Kontroa správnosti zadaného e-mailu
E-mailová adresa se musí shodovat v obou kolonkách!

Volitelný kontakt

Můžete uvést druhou osobu kontaktní osobu.

Informace o kurzu a ceně

Zařazení do skupiny bude upřesněno.


Vyberte místo výuky*

Vyberte město, kde chcete navštěvovat kurzy tance!
Vyberte skupinu*:
Vyberte jednu ze skupin z výběru!

Ceny kurzů vyjadřují roční členské příspěvky za lekce od září do června (školní rok). Členské příspěvky je možné platit na celý rok nebo pololetně. Příspěvky jsou fakturovány a faktura je zaslána na e-mail primárního kontaktu. První faktura je vystavována na konci září, v případě pololetní platby je částka rozdělena na dvě stejné platby a druhá faktura je vystavena v průběhu února následujícího roku. V případě, že chcete navštěvovat více než jeden kurz, napište nám tuto informaci níže do pole "Doplňující informace".
Varianta platby:
Vyberte jak budete členství platit!V případě porušení povinnosti člena spolku zaplatit členský příspěvek řádně a včas si TC R.A.K., z.s. a zákonný zástupce člena spolku sjednávají povinnost zákonného zástupce člena spolku zaplatit TC R.A.K., z.s. smluvní pokutu ve výši splatného sjednaného členského příspěvku. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty zákonnému zástupci člena spolku doručena. Výzva k zaplacení smluvní pokuty bude zasílána na adresu zákonného zástupce člena spolku uvedenou v této přihlášce. Za den doručení se přitom považuje:

a) den přijetí zásilky adresátem,
b) den odepření přijetí zásilky adresátem,
d) den vrácení zásilky jako nedoručitelné z důvodu, že adresáta nelze na uvedené adrese nalézt,
f) desátý den následující po dni, kdy byla zásilka uložena na poště, bez ohledu na skutečnost, zda se adresát o uložení dozvědě

Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v souladu s vnitřními předpisy TC R.A.K., z.s. I. poučení – Údaje o jménu, příjmení , rodném čísle a adrese jsou považovány za osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem evidence členské základny TC R.A.K., z.s. a evidence placení členských příspěvků a jsou využívány k naplňování úkolů TC R.A.K., z.s. .vyplýva- jících ze Stanov TC R.A.K., z.s., zejména k realizaci práv a povinností členů TC R.A.K, z.s. a naopak. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je TC R.A.K., z.s. Pově- řenými osobami pro zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci TC R.A.K., z.s. jsou osoby uvedené ve vnitřních předpisech TC R.A.K., z.s., do kterých je zájemce oprávněn nahlédnout ve všech kancelářích TC R.A.K., z.s.. Jiným osobám mohou byt zpřístupněny pouze se souhlasem subjektu těchto údajů, pokud zákon nestanoví jinak. Subjekt osobních údajů je oprávněn k přístupu k osobním údajům vedených o jeho osobě, má právo na jejich opravu a právo žádat o vysvětlení a odstranění závad- ného stavu. II. souhlas se zpracováním osobních údajů – Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v přihlášce za člena TC R.A.K., z.s. jsou pravdivé a správné a že souhlasím s tím, aby TC R.A.K., z.s. tyto údaje zpracovávala pro účely uvedené v poučení a ve vnitřních předpisech TC R.A.K., z.s. včetně zpracování pro potřeby přijetí rozhodnutí or- gánů TC R.A.K., z.s. o mých právech a povinnostech, a to po dobu potřebnou k zajištění práv a povinnosti spojených s mým členstvím v TC R.A.K., z.s. a po jeho ukončení k archivačním účelům. Současně se zavazuji jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů bez zbytečného odkladu nahlásit do kanceláře TC R.A.K., z.s.Pro přihlášení musíte potvrdit souhlas.
Pro přihlášení musíte potvrdit souhlas.